top of page

AVG  Privacy Policy 

Oud Bruin & Jong Belegen Rhenen

Gevestigd te : Rhenen

Opgericht : 28 februari 2013

KVK N. : 57908397

Algemeen

Smartlappenkoor Oud Bruin & Jong Belegen, hierna te noemen OBJB Rhenen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OBJB Rhenen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als OBJB Rhenen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door OBJB Rhenen verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de vereniging en optredens;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het aangaan van het lidmaatschap bij OBJB Rhenen;

2

OBJB Rhenen Privacy Policy

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OBJB Rhenen de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam/roepnaam

 • Voorletters

 • Achternaam 

 • Meisjesnaam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer(s)

 • Email adres(sen)

 • Geboortedatum

 • Datum aanvang lidmaatschap

 • Datum beëindiging lidmaatschap

 • IBAN Bankrekeningnummer

 

Verder worden de volgende zaken vastgelegd:

 • Uitleen koorkleding 

 • Verstrekte koormaterialen zoals bladmuziek en/of instrumenten

Uw persoonsgegevens worden door OBJB Rhenen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.   

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Buiten de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

  Bewaartermijn
  OBJB Rhenen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  Alle personen die namens OBJB Rhenen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


  Rechten omtrent uw gegevens 
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens:  
  Oud Bruin & Jong Belegen Rhenen
  Email secretariaat: objb.rhenen@gmail.com  

bottom of page